Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου έχουν πλέον τη δυνατότητα να αυξήσουν τον αριθμό και να μειώσουν τα ποσά των δόσεων που πληρώνουν κάθε μήνα στην εφορία, προκειμένου να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με τη νέα ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαΐου, βάσει των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη εντάξει σε «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την εφορία μπορούν να τις μεταφέρουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και, με τον τρόπο αυτό, να κερδίσουν έως και δεκαπλάσιο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση στα ποσά που πληρώνουν ως μηνιαίες δόσεις για να εξοφλήσουν τα συγκεκριμένα χρέη τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ευκαιρία αναδιάρθρωσης χρέους προς την εφορία, η οποία παρέχεται μέσω της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων σε χιλιάδες φορολογούμενους με εκκρεμότητες ληξιπρόθεσμων χρεών που έχουν ρυθμιστεί ήδη σε δόσεις. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος οφειλέτης μπορεί να εισέλθει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και να επιλέξει να εντάξει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις -ήδη ρυθμισμένες σε 2-12 ή 2-24 μηνιαίες δόσεις- οφειλές του προς την εφορία οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2018. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων οφειλών του και μάλιστα με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Επιπλέον, εάν το ετήσιο εισόδημα που απέκτησε το 2017 είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ δεν θα υποστεί καμία πρόσθετη επιβάρυνση με τόκους.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου με ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών της τάξεως των 600, των 700, των 800 ή και των 1.000 ευρώ, που βάσει ήδη υφιστάμενων «πάγιων ρυθμίσεων» πρέπει να καταβληθούν σε 2-10 μηνιαίες δόσεις, των 300, 250, 200, 150 ή 100 ευρώ εκάστη, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ίδιων ποσών σε 18-33 μηνιαίες δόσεις των 30-33 ευρώ εκάστη.

Παραδείγματα αύξησης αριθμού δόσεων βάσει εισοδήματος
1 Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 1.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 5 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 200 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 33 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 5 σε 33 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους 5 επόμενους μήνες κατά 170 ευρώ, από τα 200 στα 30 ευρώ.

2 Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 500 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 5 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 16 μηνιαίες δόσεις των 31,25 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 11 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 5 σε 16 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνσή του για τους επόμενους 5 μήνες κατά 68,75 ευρώ, από τα 100 στα 31,25 ευρώ.

3 Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 2.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 10 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 200 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 56 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 10 σε 66 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους 10 επόμενους μήνες κατά 169,70 ευρώ, από τα 200 στα 30,30 ευρώ.

4 Φορολογούμενος με δύο εξαρτώμενα τέκνα, ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 3.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 9 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 333,33 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 60 μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 51 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 9 σε 60 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 9 μήνες κατά 283,33 ευρώ, από τα 333,33 στα 50 ευρώ.

5 Φορολογούμενος με ένα εξαρτώμενο τέκνο, ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 2.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση», το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 8 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 250 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 20 μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 12 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 8 σε 20 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 8 μήνες κατά 150 ευρώ, από τα 250 στα 100 ευρώ.

6 Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 9.500 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 3.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση», το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 10 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 300 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 100 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 90 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 10 σε 100 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 10 μήνες κατά 270 ευρώ, από τα 300 στα 30 ευρώ.

7 Φορολογούμενος με δύο εξαρτώμενα τέκνα, ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 5.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 8 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 625 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 20 μηνιαίες δόσεις των 250 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 12 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 8 σε 20 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 8 μήνες κατά 405 ευρώ, από τα 625 στα 250 ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία