Πότε εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας από τα έσοδα των επιχειρήσεων

Αν και έχουν περάσει δυο χρόνια από την υποχρεωτική επιβολή της εξόφλησης της μισθοδοσίας με ηλεκτρονικό τρόπο, πολλοί επιχειρηματίες, κυριότερα μικρές επιχειρήσεις,  δεν έχουν κατανοήσει ακόμη πως αντιμετωπίζει η διοίκηση την εξόφληση της μισθοδοσίας , μετά τις αλλαγές που έγιναν με το Ν.4446/2016,και πέρα από το ότι αντιμετωπίζουν να μην αναγνωριστεί η συγκεκριμένη δαπάνη, κινδυνεύουν  να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις .

Εξόφληση της μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Είναι γνωστό ότι από 1.1.2017 όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 12 παρ. 2 φορολογούμενοι, όσοι δηλαδή θεωρούνται, για την φορολογία, ότι αμείβονται ως μισθωτοί, πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (άρθρου 72 του ν.4446/2016). Άλλως η δαπάνη δεν θα θεωρηθεί ότι εκπίπτει φορολογικά.( άρθρο 23 περ. (ιδ) του Ν.4172/2013)
  1. Ποιες αμοιβές αφορά.
Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (4172/2013)
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.
  1. Ποια θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , ΠΟΛ.1061/2017:
«Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια της περ. ιδ’ του άρθρου 62 του νόμου αυτού, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. δ’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016 και είναι ευρύτερη από αυτή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3862/2010. Επομένως, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες).»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:
– Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
– Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,
– Η χρήση τραπεζικής επιταγής,
– Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού.
Έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας.
Το ερώτημα που συνήθως τίθεται από τους συναδέλφους λογιστές φοροτεχνικούς είναι ο τρόπος ελέγχου για την ορθή πληρωμή της μισθοδοσίας, ειδικά για τα απλογραφικά, αλλά και το πότε εκπίπτει η δαπάνη αν δεν έχει εξοφληθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι απλή. Θα πρέπει να ζητηθεί από τον επιτηδευματία μια βεβαίωση ότι η εξόφληση της μισθοδοσίας του οικονομικού έτους π.χ. 2017, έχει εξοφληθεί με βάση την ΠΟΛ.1061/2017 ήτοι με τους παρακάτω τρόπους (εδώ θα αναφέρετε τους τρόπους εξόφλησης που αναγράφονται ανωτέρω).
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………… βεβαιώνω ότι :
Για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2017 στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, η τμηματική ή ολική εξόφληση τους έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Ημερομηνία ……../…../20…..
Ο Βεβαιών
Στο δεύτερο ερώτημα την απάντηση την δίνει η ίδια η ΠΟΛ. 1061/2017:
«6. ………….
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.»
Άρα αν για παράδειγμα δεν έχουν εξοφληθεί οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2017 και εξοφληθούν τον Ιανουάριο του 2019 , τότε η δαπάνη θα εκπέσει για το φορολογικό έτος 2017 και αν το 2019 εξοφληθεί μετρητά , θα πρέπει η επιχείρηση να κάνει τροποποιητική δήλωση για το 2017 και να θεωρήσει την δαπάνη αυτή μη εκπιπτόμενη.
Προσοχή: Η δαπάνη εξετάζεται μηνιαία και αφορά το σύνολο του πληρωτέου ποσού. Δηλαδή έστω και αν πληρωθεί ένα ευρώ σε μετρητά η δαπάνη ολόκληρη, για τον μήνα τον συγκεκριμένο και τον συγκεκριμένο εργαζόμενο θεωρείται ΜΗ εκπιπτόμενη.
Η μη εκπεσιμότητα αφορά μόνο τα χρήματα που λαμβάνει ο εργαζόμενος και όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, που εκπίπτουν βάσει τις εμπρόθεσμης πληρωμής τους στο πρώην ΙΚΑ, νυν ΙΚΑ – ΕΦΚΑ. (περίπτωση «(γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές» του άρθρου 23 του Ν.4172/2013

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία