Η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τo δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης:

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζοµένου ή των εργαζοµένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 µειώνεται ως εξής:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) µηνών,

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) µηνών, και

γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

2. Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συµπλήρωση του ελάχιστα απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, ο εργοδότης µπορεί να προβεί σε κατάτµηση της σύµβασης ορισµένου χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόµενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζοµένων εποχικών επιχειρήσεων εξακολου3 θούν να ισχύουν.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση του προσωπικού από την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων της παραγράφου 1, κατά περίπτωση.

4. Ως µείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 3, θεωρείται:

α) η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης σε αριθµό µικρότερο από τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξηµένο κατά τον αριθµό των εργαζοµένων που προσέλαβε ο εργοδότης, προκειµένου να τύχει της έκπτωσης,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζοµένων από πλήρη σε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η θέση εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα,

δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου.

Αν µειωθεί το προσωπικό, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που επήλθε η µείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη µε τους ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.

Το διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία µείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση προσωπικού.

5. Στην έννοια της µείωσης του προσωπικού της παραγράφου 3 δεν περιλαµβάνονται:

α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου,

β) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία του ελέγχου, λόγω παρόδου της συµφωνηθείσας διάρκειας,

γ) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή µήνυσης του εργοδότη κατά εργαζοµένου για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου, και

ε) η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµένου.

6. Το δικαίωµα έκπτωσης του παρόντος άρθρου παρέχεται εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιµο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων. Δικαίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5.

7. Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόµενο του αρχικού προστίµου ποσό.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ψηφισθέν νομοσχεδίο εδώ.

Πηγή : Lawspot

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Οκτώβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία