Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα

Ψηφιακά Εργαλεία MME,
– Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών,
– Ψηφιακές συναλλαγές,
– Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος,
– Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας,
– Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές,
Πράσινος αγροτουρισμός,
– Καινοτομία και πράσινη μετάβαση  στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων,
– Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη Νότια Ήπειρο (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER,
– Νέος Αναπτυξιακός Νόμος για ξενοδοχεία, μεταποίηση , στον τομέα αποθήκευσης και άλλες δραστηριότητες Επιχειρηματική χρηματοδότηση- ΤΕΠΙΧ ΙΙ,
– Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ψηφιακά Εργαλεία MME
Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου ναεκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.
Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών Προϋπολογισμός ΈργωνΤα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.Είδος και Ένταση ενίσχυσηςΗ ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών.Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:Το μέγεθος της επιχείρησης,Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,και αναλύεται ως ακολούθως: Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσειςΔιάρκεια Έργων Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης. Περίοδος υποβολών Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ
Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.
 
Ψηφιακές συναλλαγές
Σκοπός και αντικείμενο Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών: Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS. Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ. Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών. Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3):
– Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6):
 – Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.
σσ
Νέος αναπτυξιακός νόμος-Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη 
Ψηφίστηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος από το Ελληνικό κοινοβούλιο- Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι υποβολές. Τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου , είναι οι παρακάτω κατηγορίες:Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,Νέο Επιχειρείν, Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,Επιχειρηματική εξωστρέφεια,Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,Μεγάλες επενδύσεις,Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,Επιχειρηματικότητα 360ο. ΔικαιούχοιΔικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση τα καθεστώτα, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α. Εµπορική εταιρεία, β. συνεταιρισµός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (Οµ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισµοί, Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (Α.Ε.Σ.),δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,ε. κοινοπραξίες που ασκούν εµπορική δραστηριότητα,στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού, στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22, ζ. ατομικές επιχειρήσεις µε ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ µόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.» Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο: α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις, β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις,γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για µικρές επιχειρήσεις, δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).Είδη ΕνισχύσεωνΣτα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: α. Φορολογική απαλλαγήβ. Επιχορήγησηγ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου Ενδεικτικές επιλέξιμες δραστηριότητες Επενδύσεις στον τουρισμόΕπενδύσεις στην μεταποίησηΕπενδύσεις στον τομέα της αποθήκευσης – χώρων στάθμευσηςΕπενδύσεις στην υγεία και την κοινωνικής μέριμναςΕπενδύσεις σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασηςΕπενδύσεις στο χονδρικό εμπόριο ( υπο περιορισμούς) Επενδύσεις για παροχή προσωπικών υπηρεσιών Επενδύσεις στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας Επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης ακινήτωνΕπενδύσεις στον τομέα δραστηριότητας μηχανικών Επενδύσεις για υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων Για περισσότερα δείτε εδώ
Πράσινος αγροτουρισμός 
Στόχος του Υποέργου, είναι: α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και  την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού. γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης β).Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογήςΓεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια
 Επιλέξιμες δραστηριότητες Οι δραστηριότητες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ως εξής:α) NACE 55: Καταλύματα β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση ε) NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίαςΌσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών, β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών, γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών, δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινώνε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:αα) μονόχωρες 40 τ.μββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ

Για περισσότερα δείτε εδώ
Για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα γραφτείτε εδώ
Καινοτομία και πράσινη μετάβαση  στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Στόχος του Υποέργου, είναι: α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας. β) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων. δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους  αυτούς.Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογήςΓεωγραφική περιοχή εφαρμογής του υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια..Δικαιούχοι Στο πλαίσιο του Υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις». β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:αα) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας, ββ) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.γγ) η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας. δδ) με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων αα) και ββ). γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση. δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας. Για περισσότερα δείτε εδώ .
Επιχειρηματική χρηματοδότηση- ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Με το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.
Στο κεφάλαιο κάθε δανείου το 40% παρέχεται άτοκα από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού):• Ύψος δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ
• Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.
• Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες,
• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ  και της κατάθεσης φακέλου στην Τράπεζα.

Γραφτείτε στην φόρμα  εδώ για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Η επιστήμη της ψυχολογίας και του συμπεριφορισμού δίνει λύση στα προβλήματα οργάνωσης προσωπικού και αποδοτικότητας – παραγωγικότητας -συμπεριφορών Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται ενδεικτικά σε επιχειρήσεις: ξενοδοχείων, υπηρεσιών πληροφορικής, παροχής οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, εστίασης, τουρισμού όπως ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τουριστικών γραφείων κλπ, μεταποίησης και άλλες δραστηριότητες. Το Organizational Behavior Management (OBM) είναι η εφαρμογή των νόμων της επιστήμης της συμπεριφοράς στην εργασία και την κεντρική διοίκηση (business – government). Περιλαμβάνει την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της επιστήμης με στόχο την παραγωγή καθοριστικών αλλαγών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Επιλύει ζητήματα όπως βελτίωση παραγωγικότητας, ελλειμματική ποιότητα παρεχόμενου προϊόντος και υπηρεσιών, δυσλειτουργική οργάνωση, εργατικά ατυχήματα κ.α.
Τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα και υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση (Evidence based).Τα κύρια αντικείμενα του ΟΒΜ είναι: System Analysis
Ανάλυση και τροποποίηση διαδικασιών και παραγωγή του μέγιστου οφέλους για τον οργανισμό και την επιχείρηση. Βελτιώνει τη δομή και την οργάνωση του οργανισμού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό των προβλημάτων. Performance Management
Αλλαγή των συμπεριφορών των εργαζομένων προς όφελος του οργανισμού και μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και των επιδόσεών τους. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των επιθυμητών συμπεριφορών των εργαζομένων (bonus) καθώς και προγραμμάτων ενίσχυσης επιθυμητών συμπεριφορών πελατών (loyalty programs). Behavior-Based Safety
Ανάλυση και τροποποίηση των καθοριστικών μεταβλητών με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας των εργαζομένων. Επικεντρώνεται στην αλλαγή των συμπεριφορών των εργαζομένων σχετικά με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων. Organizational Change
Επιστημονική διαχείριση οργανογράμματος, αναδιοργάνωσης και εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών επιχειρήσεων και κρατικών δομών. Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των έργων Οrganizational Βehavior Μanagement απαρτίζεται από έμπειρους επιστήμονες επαγγελματίες με μακρά πορεία στον χώρο των επιχειρήσεων και εξειδικευμένες σπουδές στην οργανωτική και οικονομική ψυχολογία καθώς και στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφορών. Τα οφέλη της υπηρεσίας του Organizational Behavior Management είναι η τελική και ουσιαστική αυτοματοποίηση διαδικασιών και συμπεριφορών των εργαζομένων, έτσι ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί αδιάκοπα με ελάχιστα ή και μηδενικά προβλήματα.

Για να ενημερωθείτε  για την υπηρεσία μας γραφτείτε στο εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία